Център за международно дистанционно обучение

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОМАШНИ КУРСОВЕ
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 
Член 1. Дефиниции
В настоящите общи условия и в споразуменията, за които същите са приложими, следните понятия носят значението, придадено им по-долу:
„Център за международно дистанционно обучение“, част от „Ondernemersschool“ BV – частно дружество „Ondernemersschool“ BV („Училише да предприемачи“), наричано за кратко по-долу „Организация“, със седалище и адрес на регистрация Нидерландия, Бреда 4811 NV, ул. Марксингел 2А, вписано под № 59720131 в Търговската палата и с рег.№ по ДДС: NL853617582B01 и което организира онлайн обучения на курсисти от целия свят, посредством система за дистанционно обучение, обслужвана от Холандия.
„Курсист“ означава (1) всяко (юридическо) лице, което се е записало/регистрирало в Организацията или е получило отговор от нея, посочваща цената на даден курс за професионално обучение, и което желае да завърши курс на обучение за дадена професия. (2) Всяко (физическо) лице, което се е записало/регистрирало в Организацията или е получило отговор от нея, посочваща цената на даден любителски курс за обучение (като хоби).
“Потребител” – физическо лице, което не упражнява дадена професия или не развива дадена дейност, и чиято цел при записване на даден хоби курс на обучение, е чисто любителска (т.е. не е придобиване на професия).
„Споразумение“ означава споразумението, подписано между Организацията и всеки курсист.
„Образование“ - предлаган от Организацията професионален курс, обучение, преквалификация или такъв за получаване на допълнителна квалификация, домашно обучение, друг вид курс, еднодневно или тематично/и занятие/я, или каквато и да е друга форма на обучение, провеждана с цел овладяване на дадена професия. Професионалното обучение може да се състои от един или повече модула, чиято продължителност може да е от една до няколко години.
“Учебни материали” – образователни или обучителни материали, документация, материали за отделни уроци, мултимедийни средства или каквито и да било други пособия, предназначени за ползване в процеса на професионалното обучение и усвояването на дадена професия.
“Такса за курса” – таксата за обучението, в т.ч. такса за регистрация/записване, цената на учебните материали и таксата за полагане на изпит.
 
Член 2. Приложение
2.1. Настоящите общи условия са приложими спрямо всички посочени цени за курс, отправени предложения и предоставяни услуги от Организацията, с търговки имена De Ondernemersschool, NHBO Thuiscursus, NHBO Thuisstudie, Centrum voor Afstandsonderwijs, Centre de Formation à Distance, Centre for Distance Learning и Център за международно дистанционно обучение. Настоящите общи условия съставляват част от всеки договор, сключен между курсист и Организацията.
2.2. Други условия, които са различни от общите условия, може евентуално да са приложими, когато са изрично приети и одобрени в писмен вид от Организацията за конкретен договор и важат единствено и само за въпросния конкретен договор.
2.3. Всякакви изменения, поправки или допълнения към кое да е от условията на споразумението стават действителни, единствено и само ако са извършени в писмен вид (в т.ч. и в електронен вид, като напр. по електронната поща) и са подписани от страните.
2.4. Споразумението, както и всички приложими спрямо същия условия и срокове, предвижда всички права и задължения на страните и заменя всички предходни писмени или устни договорки, изявления или декларации на същите.
2.5. С попълването на формуляра за регистрация или с нареждането на паричен превод в полза на Организацията, курсистът заявява намерението си за придобиване на професионална квалификация (освен в случаите, когато следва хоби курс). Целта на придобиването на такава професионална квалификация е след завършване на съответното обучение курсистът да има възможност за започне своя самостоятелна дейност или да бъде нает на работа по така придобитата професия.
2.6. В случай, че някоя от дадените в настоящите общи условия дефиниции, бъде обявена за недействителна, то това няма да доведе до недействителност на общите условия, като същите остават в сила за останалата част на договора. Страните ще постигнат споразумение относно съдържанието на новия договор, което следва да е възможно най-близко до това на първоначалния такъв.
2.7. Участникът също декларира, че се съгласява с условията за ползване, посочени на интернет страницата www.ondernemersschool.nl.
 
Член 3. Цени
3.1. Посочването от Организацията на дадена цена (за курс или друго) няма да се счита за окончателно предложение по отношение на крайната цена на даден курс на обучение, неговото съдържание, изпълнение на срокове и самото му провеждане. Организацията си запазва правото да оттегли вече направено предложение, ако то съдържа някаква допълнителна възможност по избор за курсиста и е прието от същия, в срок от два работни дни след получаването на отговора от курсиста, че последният приема предложението.
3.2. Организацията оповестява предложението (офертата) в писмен вид или по електронната поща.
3.3. Предложението за цена съдържа пълно и точно описание на курса/обучението, за който/което курсистът желае да се запише. В него са посочени и учебните материали, който курсистът следва да закупи, цената им, както и други допълнителни разноски и такси, свързани с тези материали. В предложението за цена на курса са описани и начините на плащане, изпращането/доставянето и подписването на договора, както и вероятните срокове за доставка на учебните материали.
3.4. Независимо от предвиденото по т.3.1., всички предложения за цени, дадени от Организацията са с ограничен срок на валидност от 14 работни дни, освен ако не е изрично посочено друго в писмен вид. Ако в посочения срок не бъде прието направеното от Организацията предложение, то същата има право да промени цената и условията, посочени в първоначалното предложение.
3.5. Без да се засягат разпоредбите в клаузи от 1 до 4 по-горе и в случай на договор, сключен дистанционно, предложението (офертата) също така включва следните сведения:
а) идентификационни данни и адрес на Организацията, вкл. и адрес за посещения на Организацията;
б) правото на потребителя за развали споразумението в срок от 14 дни съобразно чл.10;
в) относно това дали са начислени допълнителни такси за осъществяване на връзка с Организацията по телефон или интернет; съответно размера на приложимите тарифи;
г) срокът на валидност на предложението (офертата).
 
Член 4. Сключване на споразумението
4.1. Счита се, че с акта на регистрирането/записването си за даден курс на обучение курсистът сключва споразумение с Организацията. Регистрирането/записването за даден курс на обучение се извършва по един от следните начини: (1) с попълване на формуляра от брошурата на Организацията, (2) по телефона; (3) по имейл – с електронно достъпния формуляр, осигурен от Организацията или (4) чрез формуляра за регистрация, намиращ се на сайта на Организацията.
4.2. Споразумението става действителен едва след писмено съобщение от Организацията (в т. ч. и с имейл) за получаването му или с потвърждение от Организацията, че курсистът е записан за конкретен курс на обучение. Споразумението се счита за действително сключен от момента на потвърждаването от страна на Организацията на записването/регистрацията на курсиста за даден курс. Потвърждението за заплатена такса за курса също представлява потвърждение за това, че договорът е действително сключен. Такова потвърждение се счита и като доказателство, че курсистът е записан за предстоящ курс на обучение.
4.3. При използване на електронен метод Организацията изпраща на потребителя потвърждение по електронен път; до степента, до която приетата по електронен път заявка не е била потвърдена от Организацията, потребителят може да се откаже от заявката си.
4.4. След като сключването на договор по дистанционен път бъде осъществено, данните, посочени в чл.3 т.3 и т.5 се предоставят в писмен вид или по друг способ или на устройство за трайно съхраняване на информация, до което потребителят има достъп и може да ползва.
4.5. Всеки договор се сключва при условието, че курсистът е платежоспособен.
4.6. Курсистът няма право да прехвърля правата си по договора на трети лица без предварителното писмено съгласие на Организацията. Преди да даде съгласието си Организацията може да постави допълнителни условия.
 
Член 5. Удостоверяване на самоличността
5.1. При регистрацията/записването си за даден курс, от курсиста може да се изисква да изпрати копие от документа си за самоличност на Организацията. Адресът на Организацията е на сайта www.ondernemersschool.nl
5.2. В случай че, обучението се провежда присъствено (т.е. курсът не е дистанционен) курсистът следва да носи със себе си валиден документ за самоличност при всяко свое посещение на учебно занятие или явяване на изпит. Курсистът е длъжен да представя документа си за самоличност при поискване от служител на Организацията.
 
Член 6. Плащане
6.1. Плащането на таксата за курса следва да се извърши най-късно на датата, на която посоченият в съответната фактура срок изтича.
6.2. Освен ако не е предвидено друго в писмен вид, Организацията изпраща учебните материали на курсиста едва след като последният е превел пълния размер на таксата за курса. Курсистът няма да бъде допускан до съответните занятия, докато не заплати пълния размер на таксата за обучение.
6.3. Без писменото потвърждение на Организацията курсистът няма право да си приспада отстъпки, удръжки или да извършва прихващания по плащания, които дължи на Организацията. Курсистът няма право да отлага по никакъв начин изпълнението на задължението си за плащане в полза на Организацията. Датата, посочена на банковото извлечение  на Организацията за извършено плащане, се счита за дата на плащане.
6.4. В случаите, когато курсистът работи и работодателят му е преподписал споразумението, то такъв работодател носи отговорност за изплащане на всички настоящи и бъдещи такси, дължими от курсиста по договора. Тази частична задълженост остава в сила дори и след развалянето на трудовия договор между курсиста и неговия работодател.
6.5. При изрично посочване от страна на Организацията, съществува възможност заплащането за определени курсове да става на вноски. При такива случаи първата вноска или строго определеното предварително плащане следва да се извърши веднага след регистрацията/записването за даден курс. Всяка следваща вноска се удържа служебно от [сметката] на курсиста ежемесечно до пълното изплащане на курсовата такса.
6.6. Организацията предлага и курсове на модули (части). Модулното обучение се състои от определен брой модули/курсове, посочени от Организацията и които курсистът следва да завърши в определен от Организацията срок. Обучението е с продължителност, с начало началната дата на първия модул, за който сте се записали/регистрирали. След успешно завършване на определените модули в рамките на посочения срок курсистът получава допълнителна диплома за завършваните модули. Когато това е изрично посочено от Организацията, съществува възможност плащането на таксата за курсовете, които се провеждат на модули, да се извършва на вноски. В този случай, определената предварителна сума или първата вноска се заплаща още при записване/регистрация за даден курс. Всяка следваща вноска се плаща точно един месец след плащането на предходната до пълното изплащане на дължимата такса за курса на обучение. Отписването от отделен модул става съгласно условията за отписване от кой да е обикновен курс.
           
Член 7. Забава при плащане
7.1. В случай че курсистът не изпълни задълженията си към Организацията в уговорения срок за плащане, по силата на закона същият изпада в забава, без да е необходимо изпращането на уведомление за неизпълнение. Организацията или нейн представител за събиране на дължими суми изпраща на потребителя писмо, с което му напомня за задължението му и го подканя в срок от 14 дни след получаването на същото да изплати задължението си.
7.2. От момента на изпадането на курсиста в неизпълнение, а за потребителя – от момента на изтичането на посочения 14-дневен срок и до момента, в който дължимата сума ще бъде изплатена изцяло, на курсиста се начислява наказателна лихва от 1.5% на месец или съответната част от месеца върху неиздължената част от сумата, като това по никакъв начин не ограничава правото на Организацията да търси пълно обезщетение съгласно закона.
7.3. Всички разноски по събиране на направени съдебни или извънсъдебни разходи, които курсистът дължи, са за сметка на същия. Това включва разходи по запори, внасяне на молба за несъстоятелност, разноски по събиране на дължими суми, както и адвокатски хонорари, хонорари на съдебни изпълнители и други вещи лица, които Организацията е ангажирала по случая. Максималният размер на разноските по събиране на дължими суми е както следва:  15% от дължимите суми с размер до 2 500 евро; 10% от следващата част от 2 500 евро от дължимата сума и 5 % от останалата част от 5000 евро, като минималният размер на разноските е 40 евро. Организацията може да промени гореспоменатите суми и проценти в полза на потребителя.
7.4. По време на процедирането на жалба или възникнал спор по чл.22 и чл.26 (Въпроси и жалби + Разрешаване на спорове) Организацията спира начисляването на лихва и разноски за събиране на дължими суми.
 
Чл.8. Такси
8.1. Всички посочени такси са без ДДС и може да бъдат коригирани периодично.
8.2. В случай че 3 месеца след влизането в сила на договора, но преди началото на курса или преди учебните материали да бъдат предоставени, цената бъде коригирана, то такава корекция няма да доведе по промяна във вече договорената с курсиста цена. Повишаването на разходите (като повишени покупни стойности, заплати, данъци и други ставки) няма да се отрази на цената за курсиста и няма да бъде начислявано от Организацията за сметка на курсиста.
8.3. Потребителят има право да развали договора, ако в рамките на три месеца след сключването му цената бъде увеличена, но ако и при условие че курсът не е започнал обучението.
8.4. Клаузи 8.1 и 8.2 по-горе не се прилагат при корекция на цените по закон.
8.4. Предложени отстъпки от цената не се натрупват. Всяка такава отстъпка следва да се ползва при записване/регистрация. Поради това, платени суми с отстъпки не се възстановяват.
           
Член 9. Отказ от курс и други промени
9.1. Отказът от курс за дистанционно обучение не е възможен, след  сключването на договора, а за потребителя - след изтичане на срока за отказ.
9.2. Курсистът носи отговорността за изпълнението за задължението за плащане на таксата за обучение или други свързани разноски, дори в случаите, когато същият е обявил още при записването/регистрирането си за даден курс, че всички плащания по курса на обучение се поемат от работодателя му. Организацията не носи отговорност за актуалността на учебните материали в случаите, когато курсът на обучение е с продължителност над една учебна година. Покупката на актуализирани учебни материали е за сметка на курсиста/обучаващото се лице. В случай, че курсистът се откаже от курса, за който се е записал, ще му бъде начислена административна такса за изпращането на учебни материали за този курс, като размерът на такава такса се определя от себестойността на таксата за регистрация/записване, но не може да надвишава 125 евро. В случай, че отказът от курс бъде заявен след изпращането [на учебните материали], курсистът дължи пълния размер на таксата за записване.
 
Член 10. Прекратяване и смяна на курс.
10.1. В случаите на любителски (хоби) курсове потребителят има право да прекрати дистанционно сключения договор, без необходимост да посочва основание в рамките на 14 календарни дни след подписването му. Когато се касае за дистанционно сключен договор, който се отнася изключително и само за покупка на учебни материали, 14-дневният срок започва да тече от следващия датата на получаване на учебните материали ден. Ако, обаче учебни материали се изпращат периодично, както в случаите с редовно предоставяните допълнителни учебни пособия по програма или годишните/семестриалните комплекти от книги/учебници, то срокът за прекратяване изтича на четиринадесетия дни, считано от първия ден след получаването на първите учебни материали. В случай на прекратяване съобразно чл.9.1 курсистът е длъжен да върне получените учебни материали на Организацията във възможно най-кратък срок. Организацията има право да начисли разноските по връщането на материалите директно на курсиста. Рисковете по връщането на материалите се поемат от курсиста. Ако Организацията не е предоставила пълната информация по чл.3 т.5, то срокът е четиринадесет дни след предоставянето й, като максималния срок е дванадесет месеца след сключването на договора.
10.2. Курсистът следва да уведоми Организацията за отказа си от курса с писмо с обратна разписка. Организацията представя на потребителя формуляр за развалянето на договора. Потребителят не е длъжен да ползва такъв формуляр за тази цел.
10.3. При условията на т.4 потребителят има право да му бъде възстановена вече платената от него такса за обучение без допълнителни начисления, в случаите на прекратяване съгласно т.1. Организацията ще възстанови сумата възможно най-бързо и във в рамките на четиринадесет дни от прекратяването.
10.4. При прекратяване съгласно т.1 потребителят следва да върне на Организацията във възможно най-кратък срок всички получени от нея материали, изпратени му от Организацията. Тя има право да начисли разноските по връщането директно на потребителя. Рисковете по връщането на материалите се поемат от потребителя. Ако потребителят вече е ползвал кодовете за достъп до електронната учебна платформа, предоставени от Организацията, или ако е разпечатал на даден носител на цифрова информация, като напр. устройство за съхранение на данни с широко предназначение (т. нар. CD-rom), флаш-памет, защитена електронна учебна среда, компакт дискове (CD, DVD) и други, то вече заплатената такса не подлежи на възстановяване.
10.5. Обучението може да започне през периода на размисъл само по изрична молба на потребителя. В тези случаи потребителят си запазва правото да развали договора съгласно т.1. В случай, че потребителят развали договора през периода на оттегляне, то същият дължи на Организацията и следва за заплати съответната пропорционална част от цената на обучението.
10.6. Ако предлаганото обучение през повечето време се осъществява посредством електронна учебна среда, то правото да се развали договора се погасява с началото на учебната програма, при условие че:
а) Потребителят изрично и предварително е дал съгласие изпълнението да започне преди изтичането на срока за прекратяване на договора и е декларирал, че се отказва от правото си на прекратяване на договора, а
б) Организацията е потвърдила пред потребителя декларацията по подточка а).
10.7. Прекратяване [на договора] след като курсовите занятия вече са започнали, независимо от причината за това, не се счита за достатъчно основание за възстановяване на таксата за обучение. Непосещаването на занятия от страна на курсиста не се счита за достатъчно основание за възстановяване на таксата за обучение, било то частично, било то в пълен размер.
10.8. Организацията си запазва правото да въвежда промени в курса на обучение или съответния модул на обучение, когато това е необходимо, за да съумее курсистът да премине успешно изпита/ите си.
 
Член 11. Срокове на предаване, учебни материали и домашни задания по имейл.
 11.1. Сроковете за предаване/доставка и/или тези за изпълнение се определят от Организацията. Макар и уговорен, даден срок не е окончателен и може да бъде променен..
11.2. След определянето на сроковете за предаване/доставка и/или тези за изпълнение Организацията приема, че заданието може да се изпълни при известните към момента условия.
11.3. Срокът за предаване/доставка и/или изпълнение започва да тече от момента, в който се постигне разбирателство по всички търговски данни и технически подробности, както и след като цялата необходима информация вече е предоставена на Организацията, договореното плащане е получено и необходимите условия за изпълнение на задължението са изпълнени.
11.4-а. При възникването на нови обстоятелства, освен вече известните на Организацията към момента на определянето на сроковете за предаване/доставка и/или изпълнение, Организацията може да удължи срока за предаване/доставка и/или изпълнение с толкова, колкото е необходимо за изпълнение на задължението му при нововъзникналите обстоятелства. В случай, че е невъзможно тези дейности да бъдат включени незабавно в плановете на Организацията, то те ще бъдат включени веднага, щом това стане възможно.
11.4-б. В случай че изпълнението на задълженията на Организацията бъде отложено за определен период, то сроковете за предаване/доставка и/или изпълнение ще бъдат удължени със същия период. Възобновяването на отложените дейности, които не могат да бъдат включени незабавно в плановете на Организацията, ще бъдат включени веднага, щом това стане възможно.
11.5. Удължаването на договорените срокове за предаване/доставка и/или изпълнение по никакъв начин не поражда право на възстановяване на платеното, освен в случаите, когато е направена изрична писмена договорка в този смисъл. В общия случай връщане на вече платени суми не се допуска.
11.6. Курсистът е длъжен да оказва съдействие и да приеме доставката на учебните материали. При неприета от курсиста доставка на изпратени учебни материали Организацията има право да начисли всички възможни и направени разходи (като разноски по съхранение, транспортни разходи и разходи по застраховка) за сметка на курсиста.
11.7. Когато учебните материали бъдат предложени за доставка, но доставката се окаже невъзможна, това се счита за отказ от получаване. Датата на отказа на доставката се счита за дата на доставката. Отказът материалите да бъдат получени не погасява задължението на курсиста за заплащане на таксата за обучение в полза на Организацията.
11.8. Организацията предоставя на курсиста възможността да ползва нейната електронна учебна среда (ЕУС), чрез която да изпраща домашните си задания и въпроси към преподавателя/инструктора, водещ даден курс на обучение. Курсистът може да изпраща домашното си задание и въпросите си на преподавателя/инструктора и по пощата, но за своя сметка. Курсистът е длъжен да осигури достатъчно пощенски марки на Организацията, за да може тя да изпрати домашната работа/въпроси на курсиста на съответния преподавател/инструктор. Ако курсистът не осигури достатъчно пощенски марки, то той няма да получи отговор от Организацията или от преподавателя/инструктора си по пощата. В този случай курсистът ще бъде уведомен чрез ЕУС на Организацията кога може да получи лично проверената си домашна работа или отговорите на въпросите си – или на адреса на Организацията или на друго посочено от нея място.
           
Член 12. Съответствие
12.1. Курсът на обучение следва да съответства на договора и да бъде проведен професионално с използването на подходящи средства.
12.2. Предоставените учебни материали следва да са в съответствие с договора и да носят характеристиките, които, предвид всички обстоятелства, са необходими за нормалното им ползване, както и за по-особени случаи, доколкото договорът го предвижда.
 
Член 13. Интелектуална собственост
13.1. Курсистът няма право да премахва или променя надписите относно авторско право, търговска или фабрична марка, патент или други права на интелектуална собственост, поставени върху доставения му продукт.
13.2. Организацията (и/или преподавателите/инструкторите от Организацията) си запазват всички търговски марки и права на интелектуална собственост върху отправените предложения, оформление, преподавателски материали, домашни задания, подготвени изпитни материали, снимков/илюстрован материал, емблеми, макети и др.
13.3. Правата върху посочените в предходната разпоредба материали са собственост на Организацията, независимо от начислените за сметка на курсиста разноски по създаването на тези материали. Информацията не може да бъде копирана, ползвана или предоставяна на трети лица, без предварителното писмено съгласие на Организацията. Курсистът дължи 25 000 евро за всеки случай на нарушаване на това условие. Предходното по никакъв начин не ограничава правото на Организацията да търси обезщетение в пълен размер при нанесени щети.
 
Член 14. Рекламация
14.1. При доставянето на учебните материали курсистът следва да ги огледа и провери обстойно. Рекламация по учебните материали следва да се отправи към Организацията в писмен вид, ведно с конкретни оплаквания, в срок от седем работни дни след датата на доставката. В случай на установяване на дефекти или неизправност на учебните материали след изтичане на посочения по-горе срок и когато такива дефекти или неизправност е нямало как да бъдат установени в този срок, курсистът следва да уведоми Организацията за това веднага, след като установи наличието на такива дефекти или неизправности, в писмен вид с придружаващо обяснение. В случай че курсистът не уведоми незабавно Организацията след установяването на такива дефекти, той губи правото си на рекламация.
14.2. Когато и ако Организацията намери рекламацията за основателна, то единственото нейно задължение е, по свое усмотрение, да отстрани неизправностите или да смени дефектните учебни материали с нови, като случилото се по никакъв начин не дава право на курсиста да иска връщане на заплатеното от него. Рекламацията не погасява задължението на курсиста да извърши плащане в полза на Организацията.
14.3. Сгрешен или повреден учебен материал на курс се заменя от Организацията без разходи за потребителя.
 
Член 15. Отказ от отговорност
15.1. Курсистът освобождава от отговорност Организацията и е длъжен да не допуска Организацията да понася каквито и да било разноски и щети, в случаите когато трето лице предяви иск срещу Организацията във връзка с обстоятелство, което съгласно настоящите Общи условия и срокове е изключено от основанията, по които може да се търси отговорност от курсиста.
15.2. Ако срещу Организацията бъде предявен иск, курсистът е длъжен да подкрепя Организацията, както пред външни лица, така и в съда, като е длъжен също така да направи необходимото, което се очаква от него. Ако курсистът не предприеме необходимите мерки, то Организацията има право да предприеме същите от свое име, без да е нужно за изпраща уведомление за неизпълнение. Курсистът носи цялата отговорност за всички разходи и щети, понесени от Организацията или от трети лица в резултат на възникналата ситуация.
           
Член 16. Неизпълнение на уговореното в договора
16.1. При неизпълнение на коя да е от страните по договора на някое от задълженията й по същия, изправната страна може да откаже да изпълни своето съответно задължение. При частично или неточно изпълнение отказ на другата страна от съответното й задължение се допуска дотолкова, доколкото такова частично или неточно изпълнение го налага.
16.2. Организацията има право да задържи (да упражни право на задържане) в случаите, когато потребителят изпадне в неизпълнение на задължението си за изискуемо и дължимо плащане, освен в случаите, когато неизпълнението не е в размер, който би оправдал такова задържане.
16.3. При неспазване на една от страните на условията в договора, то изправната страна има право да развали договора, освен в случаите, когато неизпълнението на неизправната страна е незначително и не налага развалянето на договора.
 
Чл.17. Отговорност
17.1. Организацията носи отговорност единствено и само за пряко нанесени вреди, произтичащи от изпълнението на договора и то само в случай че се установи, че Организацията има вина за случилото се и че то е умишлено допуснато, като задължението за доказване на това е на курсиста. Организацията не носи отговорност за вреди, нанесени на фирмата/дружеството и/или последващи щети, в т.ч. и претърпени загуби или пропуснати ползи.
17.2. Организацията не носи никаква отговорност за каквито и да било последствия, произтичащи от допуснати грешки в предоставената информация от страна на курсиста или информация, касаеща курсиста. Също така Организацията не носи никаква отговорност за каквито и да било щети, причинени от евентуални грешки или пропуски в учебните материали, брошури или други книжа по разработената и съставена от Организацията курсова програма. Организацията не носи никаква отговорност за успешното или неуспешното полагане на изпити, вкл. и държавни такива.
17.3. Организацията не носи отговорност за случаите, когато курсистът не е изпълнил или не е действал в съответствие с указанията (за безопасност).
17.4. Отговорността на Организацията е ограничена до размера на максималната такса за обучение, платена от курсиста.
17.5. Организацията не носи отговорност за щети, в случаите когато курсистът не е посочил изрично отговорността на Организацията за такива щети в писмен вид  с писмо, изпратено с обратна разписка в срок от поне 8 дни от датата, на която е станала известна настъпилата щета. Също така курсистът следва да предостави на Организацията възможността да извърши свое разследване по причините, довели до щетата.
17.6. Всички посочени по-горе и уреждащи отговорността разпоредби от настоящия член са валидни и приложими и спрямо трети страни, които Организацията може да е наел за изпълнението по договора, или спрямо лица, за които Организацията носи отговорност.
 
Член 18. Форс мажор (Непреодолима сила)
18.1. В случай че Организацията бъде възпрепятстван при изпълнението на договора – било то временно или за постоянно и независимо от това дали форсмажорното обстоятелство е било предвидимо или не, Организацията може да развали договора частично или изцяло, или да отложи частично или изцяло изпълнението на неизпълнената част от същия, без да е необходимо да се прибягва до съд, без задължението да връща каквато и да било част от плащанията, независимо от правото на Организацията да получи плащане от курсиста за вече осъществени от Организацията дейности. При възникване на форсмажорно обстоятелство Организацията следва да уведоми курсиста за това във възможно най-кратък срок.
18.2. Форсмажорни обстоятелства са всички обстоятелства, при които за Организацията е невъзможно да изпълни задълженията си, било то частично или изцяло, като напр.: отсъствие на преподавател/инструктор поради болест или защото е възпрепятстван по друг начин; пожар, стачка или изгонване/отстраняване [на служители], размирици, военни действия, налагане на държавни мерки като ограничения на вноса/износа, недостиг на снабдители, транспортни проблеми, проблеми в електроснабдяването, прекъсване на дейността на дружеството или на някое от дружествата на снабдители, както и всякакви други обстоятелства, при които не би било разумно да се очаква от Организацията да изпълнява задълженията си към курсиста. Настъпването на форсмажорни обстоятелства при някой от снабдителите на Организацията се счита за настъпване на форсмажорни обстоятелства в Организацията.
 
Член 19. Анулиране
19.1. В случаите, когато:
а) курсистът внесе молба за несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, или отправи искане за мярка “служебно спиране” на производства от кредитори, или
б) е взето решение и/или курсистът е в ликвидация, или търговската дейност на курсиста е прекратена, или продадена съгласно закона, или в нея, според Организацията, е настъпила съществена промяна; или
в) курсистът не изпълни коя да е част от договора с Организацията в съответствие със закона или според договорените условия; или
г) курсистът не извърши плащане по фактура или плати само част от фактурираната сума в предвидения за това срок;
д) e предявен иск за част от или за пълния размер на средствата на курсиста, се счита, че курсистът отсъства по закон и останалата част от задължението на курсиста спрямо Организацията става незабавно изискуем. Организацията има право да развали договора частично или изцяло, без да е необходимо да се изпраща уведомление за отсъствие или това да става по съдебен ред. Предходното по никакъв начин не накърнява правата на Организацията по глоби за просрочие, лихви или правото на отлагане и/или на обезщетение. Организацията не е длъжна да плаща обезщетение на курсиста при разваляне на договора съгласно разпоредбите на настоящия член.
19.2. Договорът се прекратява автоматично след изтичане времетраенето на обучението, след получаването на диплома, удостоверение или потвърждение, че същите отговарят на това, за което се е записал курсиста. С прекратяването на договора всички права и задължения на страните се погасяват.
 
Член 20. Лични данни и поверителност
20. Във връзка със Закона за защита на личните данни с настоящото Организацията уведомява курсиста, че цялата предоставена от него информация се вписва в автоматизирана база данни на Организацията. Такива данни се обработват отговорно за вътрешно ползване от Организацията с цел осигуряване по-добро обслужване на курсиста и за отговорно провеждане дейността на Организацията, като: изпращане на учебни материали, осъществяване на преподаването и инструктажите, както и изпращане на информация за курсовете и други подобни сведения. Предоставените от курсиста лични данни може да се предоставят от Организацията на трети лица единствено и само с изричното съгласие на курсиста.
20.2. Страните по договора са длъжни да опазват информацията, свързана с договора, от трети страни. Счита се, че всяка информация, предоставена от едната страна на другата е поверителна, както и всяка информация, чието естество изисква това.
20.3. Организацията, неговите служители и наети лица обработват всички предоставени от потребителите данни в пълна поверителност. Организацията изпълнява всички изисквания на съответното законодателство за защита на лични данни.
 
Член 21. Изпълнение от трети лица
21.1. Организацията може да наема трети лица за изпълнение на договора.
21.2. Всички уговорки по освобождаване или ограничаване отговорността на Организацията, както и относно това, че Организацията не носи отговорност за претенции на трети лица, са в сила и за всички наети от Организацията лица или такива трети лица, за които Организацията носи отговорност.
 
Член 22. Запитвания и оплаквания
22.1. Организацията предоставя отговори на въпроси от административен характер и въпроси относно съдържанието на даден курс в срок от 10 работни дни, считано от деня на получаването им. На запитвания, които изискват повече време за обработване и отговор, Организацията отговаря незабавно, отбелязвайки това, както и че са получени, като също така посочва и срок, в който може да бъде даден обстоен отговор.
22.2. Оплаквания относно изпълнението на договора следва да се подават в Организацията своевременно, с ясно и пълно описание на конкретното оплакване, веднага след като потребителят е установил съответното неизпълнение. Оплакване, подадено до два месеца след установяването на неизпълнението, се счита за своевременно. Неподаването на своевременно оплакване може да доведе до това потребителят да изгуби правото си да подава оплакване изобщо.
22.3. Ако по отношение на подаденото оплакване не може да се намери разрешение по взаимно съгласие, то така повдигнатият спор следва да се реши съобразно разпоредбите на чл.26.
 
Член 23. Приложимо право/компетентен съдия
 23.1. Настоящият договор се урежда от холандското право. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки от 1980 г. (CISG) не е приложима и не се прилага спрямо настоящия договор.
23.2. Всички разногласия във връзка с или произтичащи от договора първо се отнасят към компетентен съдия в района на подсъдност Зееланд-Уест-Брабант, гр.Бреда. Това по никакъв начин не ограничава правото на Организацията да заведе дело в район на подсъдност, в който е установен или пребивава курсистът.
 
Член 24. Място на услугите
24.1. Сървърите и IT инфраструктурата на Организацията са разположени и се намират в Нидерландия.
24.2. Със записването/регистрацията си курсистът потвърждава, че е наясно, че преподаването/инструктажът онлайн (като ЕУС, имейл и др.), както и по телефон, в писмен вид и т.н. се осъществява от Нидерландия.
 
Член.25. Промени
25.1. Организацията има право да промени настоящите общи условия. Счита се, че курсистът приема променените общи условия, ако в срок от 14 дни след писменото уведомление от страна на Организацията за направените промени, в Организацията не бъде получено писмено възражение срещу такива промени. Направените промени ще бъдат оповестени или с лично уведомление, или с публикуването им в уебсайта на Организацията.
25.2. При необходимост от разяснения. на общите условия версията на холандски език има превес.
 
Член 26. Уреждане на спорове
26.1. Договорът се урежда от холандското право, освен ако по силата на задължителното право не е приложимо правото на друга държава.
26.2. Ако курсистът е физическо лице/потребител, то спорове между такова лице и Организацията относно прекратяването или изпълнението на договора във връзка с услугите и стоките, което Организацията предоставя или следва да предостави, могат да бъдат повдигнати както от потребителя, така и от Организацията пред Комисията за потребителки оплаквания (КПО) с адрес:  Bordewijklaan 46, PO Box 90 600, 2509 LP The Hague (www.degeschillencommissie.nl).
26.3. КПО разглежда спорове единствено в случаите, когато курсистът първо е подал оплакването си в Организацията съобразно чл.22, но страните не са постигнали взаимоизгодно решаване на разногласията помежду си.
26.4. Спорът се отнася до КПО в срок от три месеца след като оплакването е било подадено съгласно разпоредбите на чл.22.
26.5. За разглеждането на спора се дължи такса.
26.6. При повдигане на спор пред КПО от страна на курсиста, то Организацията е длъжно да се съобрази с това.
26.7. Когато Организацията желае да отнесе спор пред КПО, то Организацията следва първо да поиска от потребителя да заяви в срок от 5 седмици дали е съгласен. След това Организацията е длъжна да обяви, че след изтичането на горепосочения срок, тя има право да отнесе спора към съда.
26.8. КПО се произнася с решение при пълно спазване на разпоредбите на правилника си. Решението на КПО е във вид на препоръка, но е задължително.
26.9. Единствено в случаите, за които е предвиден официален законов ред за разрешаване на спорове при официалното образование, като например провеждането на изпити за курсистите, подточки от 2 до 8 от настоящия член не са приложими.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0