//

Курсът дава базови знания на обучаемите по основите на алгоритмизацията, програмирането, както и практически умения за разработване на програми, базирани на процедурното и структурното програмиране на основата на езика С++.Приложението на получените знания и умения е в областта на разработката на софтуер. След изучаването на основите на програмирането, студентите ще имат възможност да разширят своите базисни знания и да формират нови умения в софтуерния инженеринг, а така също да се подготвят за използване на други езици и средства за програмиране.

Програмиране със C++
  • cpGroupCourseType
  • cpEducationTypeProfessional