КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

11/06/2018 Вероника Петрова

    Да бъдеш добър работодател вече означава да си социално отговорен. Традиционното схващане за бизнеса като дейност, чиято единствена цел е да създава печалба чрез производство на стоки и услуги и следователно да изпълнява само икономически функции, претърпя значителна еволюция. Понастоящем много от съвременните бизнес организации в развитите страни държат дейността им да бъде обществено отговорна, полезна и необходима. По този повод те участват в различни социално отговорни каузи, инициативи и бизнес практики. Списъкът е безкраен. Социално отговорното отношение към служителите и обществото прави компаниите по-желано място за работа, прави ги „по-добри” в очите на останалите. Корпоративната социална отговорност има отражение и върху т.нар „устойчиво развитие и растеж” на компаниите.
     Социалната отговорност на фирмите и големите корпорации трябва да бъде водеща част от тяхната политика, не само като икономическа и рекламна стратегия, а като хуманен подход. В днешно време пред бизнеса стои важната задача да създава добри и отговорни работодатели, но и отговорни граждани на държавата, в която упражнява своята дейност. Да взимаш под внимание икономическите, екологичните и социални фактори, за да задоволиш очакванията на всички по веригата на заинтересованите страни не е никак лесно. Това е много отговорна задача, с която малко се справят добре. Но в новата глобална икономика предприятията, които успеят да постигнат това, ще бъдат по-добре позиционирани, за да се увенчаят с финансов успех в дългосрочен план и да оцелеят в една все по-конкурентна среда.
     Принципите на социалната отговорност са насочени към утвърждаване на ценностите на зачитане на правата и уважение към отделната личност, на подкрепа за благоприятно развитие на обществената среда и опазване на околната среда. Те конкретизират и допълват принципите на добро управление: законност, надеждност и предсказуемост, откритост и прозрачност, отчетност, ефективност, ефикасност, партньорство, кохерентност. Други водещи принципи са:
  • Защита на общоприети ценности – терминът се свързва с бизнес етиката, която се възприема като поведение, съответстващо на стойностни принципи, които са общоприети и споделени.
  • Принцип на разумността - бизнесът трябва да поема отговорност за всички последици и влияния от своите действия.
  • Непрекъснато усъвършенстване - ангажиментът за непрекъснато усъвършенстване на дейността и технологиите в най-голяма степен отговаря на основните идеи за устойчивото развитие.
 


nextLabel

10 studietips voor onze studenten

mostRead


Taйните на мотивационното писмо

26/07/2018

Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018

Креативността на графичните дизайнери

18/06/2018

blogTags


Корпоративна социална отговорностБизнес отговрностБизнес мениджмънт

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0