Правила за изпити
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ
Център за международно дистанционно обучение
 
Член 1: Декларация за споразумение и определения
 
Изявление за съгласие
Правилата за изпит важат за всички студенти в Център за международно дистанционно обучение. Всеки студент, който се регистрира за курс, изрично се съгласява с тези правила.
 
Определения
Център за международно дистанционно обучение (ЦМДО): образователен център който е част от холандската компания Ondernemersschool B.V., регистрирана в Нидерландия, Бреда с ДДС номер NL853617582B01, която организира дистанционни курсове. Ondernemersschool B.V. има различни търговски имена, наричан по-долу „Образователна институция“ или „учебен център“.
 
Обучаем/курсист: Юридическо или физическо лице, което се регистрира за курс в образователната институция, с цел придобиване на нови знанията и умения в определена област.
Обучение: Обучението представлява дистанционен (онлайн) курс, предоставящ информация и учебни материали за конкретна професионална сфера. Обучението може да бъде разделено на един или повече учебни модули и може да бъде разпределено в няколко години на обучение.
Сертификат: Писмено доказателство от нашия учебен център, че успешно сте завършили определен курс. С това доказвате на бъдещия си работодател или собствените си клиенти, че сте положили изпит и сте преминали успешно обучението си.
 
Член 2. Сертификат и изпит      
Всеки изпит е организиран в съответствие с посочените по-долу правила по такъв начин, че обучаемите да получават шанс да докажат, че притежават основните компетенции за професионална реализация в определена област.
 
Член 3. Провеждане на изпити
Курсистът сам определя кога да се яви на изпита и може да планира това чрез своя онлайн профил. Това трябва да се направи поне една седмица предварително. Заявлението се обработва в рамките на 48 часа и е окончателно, когато обучаемият получи потвърждение от Центъра. В потвърждението ще намерите всички подробности на изпита.
Изпитът трябва да се положи не по-късно от 5 години след стартиране на курса. При полагането му не се заплаща допълнителна такса.
 
Член 4. Изпити за регулирани професии
Съществуват регулирани професии, за чието практикуване е необходима диплома от висше учебно заведение. Изпитът за такива обучения се полага в институции, получили програмна акредитация по Закона за висшето образование по съответната специалност. Центърът не извършва подготовка за такива изпити.
 
Член 5. Условия за полагане на дистанционен изпит
За да положите е изпит, e необходимо да сте заплатили изцяло таксата за обучение. При неуспешно положен изпит, повторното явяване не се заплаща допълнително. Ако обучаемият няма възможност да положи изпита в офис на учебния център, а се налага той да бъде направен в присъствието на преподавател, то изпитът може да бъде проведен чрез Skype. За целта обучаемият трябва да се съгласи със следните условия:
§1. Видимост на курсиста
Той трябва да постави пред себе си уеб камера, така че лицето му по всяко време да бъде видимо за изпитващия.
§2. Интернет връзка на курсиста
Той се свързва към Интернет чрез LAN кабел, за да предотврати загубата на връзката, в случай че е безжична.
§3.Среда, в която се провежда изпита
Курсистът трябва да бъде сам в стаята, в която се намира по време на изпита. За това той трябва да завърти уеб камерата на 360 градуса преди началото на изпита, за да докаже, че е сам в стаята.
Ако изпитващият прецени, че едно или повече от горепосочените условия не са изпълнени или са частично изпълнени, той може да спре изпита и да даде на изпитвания нулева оценка.
Ако изпитът не бъде преминат, той може да бъде повторен. В този случай такса не се начислява.
 
Член 6. Условия за участие в изпитите
§1.Плащане
Обучаемите могат да участват в изпит, само ако са платили всички дължими такси за обучение.
§2.Задължения
Участието в изпит може да бъде при определени условия. Училището може да определи, че обучаеми, които не отговарят на необходимите условия, получават нулева оценка или оценка „неуспешен“ за съответния курс или за част от него.
§3.Проверка на самоличността
На изпита обучаемите трябва да могат да докажат самоличността си. Те трябва да представят личната си карта и да знаят учебния си номер. Регистрира се и присъственост на изпита. Ако курсистът не може да представи валидно доказателство за самоличност, той получава статут „не участва“ (ND).
 
Член 7. Изключение за неявяване на изпит
Обучаемите, които са регистрирани за изпит, но не могат да участват в него, трябва да съобщят това на училището поне един работен ден предварително с валидно медицинско свидетелство или необходимите подкрепящи документи в случай на непреодолима сила. По-късно курсистът може да заяви явяване на изпит чрез учебната онлайн платформата.
 
Член 8. Срок за подаване на решени задания
Като част от оценяването по някои курсове може да се наложи предаването на финален проект-задание в определен срок. Ако обучаемите не успеят да предадат решенията на време, то трябва да ни уведомят преди определената дата на подаване.
В противен случай училището може да определи, че крайният срок не е спазен и обучаемите ще получат нулева оценка или „незавършена“ оценка за конкретната задача.
 
Член 9. Вид и продължителност на изпита
Преподавателят предварително информира участниците за формата на изпит и оценяването. Те се определят въз основа на компетенциите, които трябва да бъдат оценени. Изпитите могат да се състоят от писмени, устни или дигитални въпроси, практически тест или проект, в зависимост от учебната програма. Освен ако участниците не са изрично информирани по друг начин, всеки изпит се провежда без използване на писмени или цифрови справочни материали.
 
Член 10. Аудио и видео записи по време на изпита
Студентът се съгласява, че по време на изпита ще се правят видео и аудио записи, за да има доказателства в случай на жалба или процедура за обжалване. Учебният център може също така да използва записите за наблюдение на вътрешното осигуряване на качеството.
 
Член 11. Нередности
Всяко поведение на изпитван, което възпрепятства правилната оценка на контрола върху целите на компетентността (напр. измама, плагиатство и др.), се счита за нередност и дава право на преподавателя да спре изпита и автоматично да определи нулев резултат на курсиста. Той също така губи правото на повторно явяване
 
Член 12. Използване на мобилни устройства
По време на изпита обучаемият трябва да изключи своя мобилен телефон или друго електронно устройство, освен ако изрично не е разрешено използването на такова от преподавателя. Ако изпитваният не спазва това правило, учебният център има право да спре изпита и автоматично да даде нулев резултат на курсиста. След това той губи правото да се яви отново на изпита.
 
Член 13 . Скала за оценявяне
Крайната оценка се изразява в процентно съотношение. Всички точки, които получите на своя тест или практически проект, ще бъдат преобразувани в проценти. Всеки курс се оценява с максимум 100 процента.
 
Член 14. Критерии за успешно преминаване на курс
Обучаващите преминават успешно курс, ако постигнат най-малко 60% или оценката „преминал“ за въпросите и задачите, определящи компетентността. Ако курсът се състои от теоретична и практическа част, то изпитваният трябва да постигне 60% за всеки от двата компонента.
 
Член 15. Скала за оценяване на комплексни курсове (Allround)
Koмплексните курсове се състоят от няколко подкурса. За да бъде завършен успешно подобен курс, то участникът в него трябва да получи поне 60% успеваемост на всеки отделен компонент. За всеки успешно положен изпит по модул се получава отделен сертификат, а при успешно полагане на всички изпити се издава сертификат за преминато цялостно обучение.
 
Член 16. Неучастие на изпит
Ако обучаемите не участват в изпит, този изпит се определя като „неучастващ“ (ND).
 
Член 17. Пропускане на изпит
При непровеждането на изпит по вина на преподавателя или образователната институция, се планира нова дата, съобразена с възможностите на обучаемия.
 
Член 18. Публикуване на резултатите
Членовете на изпитната комисия и всички присъстващи на обсъждането лица са задължени да спазват абсолютна конфиденциалност относно обсъжданията и резултатите.  Преподавателите по определена дисциплина публикуват резултатите в обучителната платформа възможно в най-кратък срок след изпита. Всеки положил изпит може да види резултат си в своя електронен профил.  Ако изпитът е успешно положен, сертификатът се изпраща по пощата. Образователната институция не носи отговорност за забавяне на доставката. Това може да отнеме от 2 до 3 седмици. 
 
Член 19. Преразглеждане на резултатите
Всеки преминал изпит имат право да прегледа резултатите си заедно с преподавателя. За да направят това, първо трябва да се свържат със секретариата на училището и да посочат основателни причини. Никаква част от изпита не може да бъде копирана по никакъв начин и/или взета от архива.
Учебният център може да разреши след взаимна консултация да насрочи среща с преподавателя, ако курсистът не е издържал изпита след множество опити.
 
Член 20. Срок за възражение
Ако обучаемият не е съгласен с окончателната си оценка, той има право на възражение в период от 14 дни след момента на публикуване на резултатите в учебната платформа, за да отправи жалба в администрацията на учебния център. Възражението се изпраща на комисия, състоящата се от член на ръководството на образователната институция, член на администрацията и преподавател. След обсъждане комисията взима решение относно основателността на жалбата и може да я отхвърли, да потвърди първоначалното решение или да преразгледа първоначалното решение.
 
Член 21. Повторно полагане на изпити
Обучаемите могат да положат повторни изпити колкото пъти искат, стига това да не надвишава 5-годишния период (считан от датата на регистрация) и освен ако учебния център не е определил, че изпитваният е измамил или не е спазил правилата за изпит
Ако след два пъти курсистът все още не е преминал успешно изпита, учебният център може да се консултира с него, за да го посъветва как трябва да коригира метода си на обучение.
 
Член 22. Право на поверителност
Образователната институция отдава голямо значение на личните данни на обучаемите. Основната причина, поради която трябва да запазим част от Вашите данни за определен период от време, е за да можем да потвърдим на трети страни, че сте получили сертификат от нас и че информацията в издадения от образователната институция документ е вярна, а сертификатът е валиден. Архивирани данни са с ограничен достъп. Изпитните материали се пазят от Вашия преподавател в продължение на две години. През този период имате право да виждате изпитния си резултат в студентската платформа. След това те ще бъдат унищожени. Не забравяйте да се запознаете с правото си за поверителност и защита на личните данни.
 

Помислете за следните обученияShare This Article If You Liked It :)