Гаранции при изпит

Признати изпити – гаранция за Вашия успех

Всички курсове, коитоЦентър за международно дистанционно обучение предлага, Ви дават възможност за нова професионална реализация. Получавате международен сертификат, чрез който да продължите своето кариерно развитие. Той е писмено доказателство от нашата образователна институция, че успешно сте завършили определен курс и гаранция, че можете да положите ново начало на своя професионален път.

Успешен изпит

В края на своето обучение всеки студент полага изпит или изготвя практически проект. Упоритостта и усърдието на обучаемите се възнаграждават със сертификат. А за да го получите, резултатът от финалния Ви изпит трябва да бъде с успеваемост минимум 60%.

Доказателство за Вашите знания и умения

За да се развивате на пазара на труда и да се изкачвате по стълбата на професионалния успех, то е важно да притежавате доказателство за Вашите знания и умения. Наличието на сертификат в определена област Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Един успешно завършен курс може да Ви помогне да развиете собствен бизнес и да изградите своето бъдеще като независим предприемач.

Учене през целия живот

Центърът за дистанционно обучение активно насърчава ученето през целия живот. Ние предоставяме курсове на различни нива, така че всеки може да придобие базови познания в определена сфера или да надгради познанията си с последващ курс.

Сфери на реализация

1. Бизнес професии

Получавайки сертификат от Център за международно дистанционно обучение, Вие можете да стартирате кариера във всички бизнес професии. Бизнес професиите спадат към тези професионални области, за които компетентният орган не налага правила. Бизнес професията е общодостъпна и не изисква специална професионална квалификация. Например професии в областта на маркетинга, мениджмънта, администрацията, информационните технологии и други

2. Регулирани професии

Съществуват професии, които на територията на Европа се регулират със закон. Според българското законодателство регулирана професия:“ е дейност или съвкупност от дейности, упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация.“

Например това са лекар, адвокат, психолог и други. Спецификата на регулираните професии се урежда в Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение. Изпитът за такива обучения се полага в институции, получили програмна акредитация по Закона за висшето образование по съответната специалност. Център за международно дистанционно обучение не извършва подготовка за такива изпити.

3. Защитени професии

В някои европейски държави съществува практика определени професии да бъдат защитавани. Защитената професия е уникална по своето съдържание, за обучението по която има заявена потребност от министерства и работодателски организации, но липсва заявен интерес от ученици за обучение или заявеният интерес е нисък, а на национално или областно ниво има необходимост от подготвени квалифицирани специалисти по нея. Такива професии например са полиграфист, кожар, животновъд. Обучението по специалността на защитена професията се осъществява в не повече от четири държавни и/или общински училища. Център за международно дистанционно обучение не предлага курсове за този тип професии.

За да знаете дали можете да практикувате определена професия, най-добре е винаги да проверявате нормативната уредба на държавата или региона, в който искате да работите.

4. Професии в уелнес сектора

Професиите в уелнес сектора и допълващите здравни грижи са свободно достъпни. Можете да практикувате в тази област и като служители за определена компания, и като самостоятелно заето лице. Такива професии са например здравни консултанти, масажисти, треньори и др. Важно е да се отбележи, че служителите в уелнес сектора не поставят диагнози, а препращат при специалисти при необходимост.

Какво обучение предлагаме?

Дистанционно обучение

Онлайн курсовете към Център за международно дистанционно обучение са най-гъвкавият начин да получите обучение с признато качество. С дистанционния курс Вие се обучавате в удобно за Вас време. Учите, когато и където пожелаете и се записвате за изпит, когато се чувствате уверени и достатъчно подготвени.

Център за международно дистанционно обучение не организира курсове, чрез които можете да получите бакалавърска или магистърска степен.

Гаранция за качество

Онлайн курсовете ни за начинаещи, напреднали или експерти, са изцяло съобразени с нивото на обучаващите се. Ще бъдете обучени от успешни професионалисти и предприемачи, които са експерти в своята област. Те са готови да споделят своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

Без допълнително заплащане за изпит

При полагането на изпит не се заплаща допълнителна такса. При неуспешно положен изпит, повторното явяване не се таксува.

Гаранция за успех

Всички курсове, които Център за международно дистанционно обучение предлага, Ви дават възможност за нова професионална реализация. Организацията е изградила добра репутация в чужбина, a възможността да полагате изпита неограничен брой пъти се оказва огромно предимство. Получавате международен сертификат, чрез който да продължите своето кариерно развитие. Дипломите и сертификатите, които издаваме, правят добро впечатление сред много фирми и редица държави.

Share This Article If You Liked It :)